Profitabilni poslovi

Share

profitabilni posloviSavremen način života i poslovanja kategoriju profitabilni poslovi stavlja u prioritetni položaj. Profitabilni poslovi najčešće podrazumevaju: berzansko poslovanje, odnosno, investiranje na finansijskom tržištu. Naime, aktuelna dešavanja na ekonomsko-političkom polju donela su mnoštvo promena poput vlasničke transformacije, akcionarstvo, razvoj investicionih fondova i slično. Proces privatizacije i vlasničke transformacije uspostavio je novi način investiranja putem ulaganja na berzi, a kao posledica promena koje su uslovljavale, pre svega, nove ekonomske kategorije itd.. Praktično, u procesu tranzicije i transformacije društvenog vlasništva u tržišnu ekonomiju i prelaska iz statusa samoupravljača u status akcionara je uslovljavalo da se berzovni poslovi prepoznaju kao profitabilni poslovi putem ulaganja na berzi.

Profitabilni poslovi današnjice uglavnom podrazumevaju poslovanje u bankarstvu, raznim vrstama osiguranja i slično, dok se manje misli na industrijski i proizvodni sektor. Slična je situacija i u sektoru usluga, mada se često može govoriti o profitabilnim poslovima u svim sferama društvenog života, ali srazmerno preduzetničkom duhu. Međutim, svi profitabilni poslovi, a tako i berzansko poslovanje zahteva određena znanja, pored investicijske odlučnosti. Naime, trgovanje na berzi je moguće ostvariti isključivo posredstvom brokera, koji obavezno imaju licencu za obavljanje posredničkih poslova, a naravno i dozvolu za rad na tržištu kapitala. Licence i dozvole daje Komisija za hartije od vrednosti, koja ujedno vrši kontrolu berzovnog poslovanja. Potpuno je prirodno da svaka špekulacija u profitabilnim poslovima mora biti pod strogom kontrolom, zato nije čudo što se investiranje na berzi kontroliše od strane državnih organa. Shodno tome, svaki potencijalni trgovac na berzi, bilo da je fizička ili pravna osoba, mora odabrati brokersku kuću posredstvom koje će ulagati na berzi. Odabir brokera se vrši prema određenim kriterijumima od kojih zavisi uspešnost koju profitabilno poslovi imaju. Drugim rečima, profitabilnost investiranja je u direktnoj zavisnosti od valjanosti paketa usluga koji nude brokerske kuće svojim potencijalnim klijentima. Obzirom da su brokeri po pravilu članovi berza i specijalizovani poslovni subjekti za posredovanje u berzanskom poslovanju od njih se očekuje da su pouzdani u oblasti investicija. Ovo pre svega podrazumeva visoku profesionalnost u poslovanju, a brokerska kuća treba biti pouzdana, informativna, poslovna i predusretljiva za sve zahteve klijenta. Budući da je svaki akcionar kao investitor ujedno vlasnik kapitala neke kompanije broker je dužan na transparentan način prezentuje svoj način poslovanja u skladu sa zakonskom ragulativom i to pre nego što klijent donese investicijsku odluku, bilo da se radi o prodaji akcija na berzi ili o kupovini istih. Jasno je da vlasnički odnosi spadaju u kompleksnu kategoriju, a investiranje na berzi jedan vid poslova kojim se karakterišu profitabilni poslovi.

Pogledajte i koja je to najveća internet zarada i kako zaraditi novac u Srbiji.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *